Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r.

Przedszkole nr 234
ul. Ożarowska 59
01 – 416 Warszawa
OGŁASZA WYNIK
postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego
na
wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. modernizacja ogrodu przedszkolnego”.

Przedszkole nr 234, ul. Ożarowska 59, 01-416 Warszawa, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) informuje, że jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum w składzie:
1) Piotr Zakrzewski, ul. Armii Krajowej 2/26, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie; 2) AS BUS Albert ŚpiewakowskI, ul. Ciołkosza 2/41, 03 – 134 Warszawa z ceną realizacji zamówienia 308.213,50 zł brutto.

Wskazana oferta uzyskała w kryterium:

 cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 61,99 pkt.
 doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
 wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 10,00 pkt.
 koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10,00 pkt.
 skrócenie terminu realizacji zamówienia – 3,92 pkt.
 łącznie: 95,91 pkt.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta złożona przez:
1) Konsorcjum: HELBAU USŁUGI BUDOWLANE Walentyna Śliwińska- Urbat, ul. Romanówka 32, 17- 300 Siemiatycze oraz UNIVERSAL GROUP Sp. z o.o., ul. Wilanowska 37, 05 – 510 Konstancin – Jeziorna uzyskała w kryterium:
 cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 65,00 pkt.
 doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
 wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 8,33 pkt.
 koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 0,00 pkt.
 skrócenie terminu realizacji zamówienia – 3,92 pkt.
 łącznie: 87,25 pkt.

2) AG- COMPLEX Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03- 046 Warszawa uzyskała w kryterium:
 cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 56,06 pkt.
 doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 0,00 pkt.
 wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 5,13 pkt.
 koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10,00 pkt.
 skrócenie terminu realizacji zamówienia – 3,92 pkt.
 łącznie: 75,11 pkt.

3) FIRMA RUTKOWSKI Tadeusz Rutkowski, ul. Rzewuskiego 50, 05 – 800 Pruszków uzyskała w kryterium:
 cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 59,98 pkt.
 doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
 wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 6,66 pkt.
 koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 0,00 pkt.
 skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5,00 pkt.
 łącznie: 81,64 pkt.

Zakończenie projektu ,,Wola Nasza Mała Ojczyzna”Nasze sukcesy!
Aktualności