PLAN DNIA

7:00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych. Obserwacje.
8.00 – 8.15 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci.
8.15 – 9.00 Ćwiczenia poranne. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
8:30 Śniadanie 
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń nowej podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
   
10.15 – 12.00   Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
12.00 – 13.00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Praca dyżurnych. Obiad. Samodzielne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
12:15 Obiad
13.00 – 14.15 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Bajkoterapia. Zabawy i zajęcia muzyczne, językowe, teatralne, plastyczne, ruchowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Gry i zabawy dydaktyczne.Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze.
14.15 – 15.00 Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.
14:30 Podwieczorek
15.00 – 17.15 Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, wymiana informacji, praca indywidualna oraz w małych zespołach. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka.