Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 234 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkolenakole.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Antoniak e-mail: mantoniak@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228363512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 234 usytuowane jest na parterze bloku mieszkalnego w części jest podpiwniczone, od frontu przedszkola znajduje się ogród przedszkolny. Wejście do budynku prowadzi przez ogród przedszkolny, przy elewacji budynku jest szeroki chodnik który prowadzi do głównego wejścia do placówki. Poziom drzwi jest równy z powierzchnią chodnika. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren przed placówką: zewnętrzne ciągi piesze , wzdłuż okien i drzwi , a także obszar wewnątrz placówki: hol, korytarze. Przed budynkiem nie ma  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione maja prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. W określonych godzinach można skorzystać z tłumacza migowego, przez stronę internetową placówki

Informacje dodatkowe

DOSTĘPNOŚĆ ALTERNATYWNA

PROCEDURY DOTYCZĄCE POPRAWY PODNOSZENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W PRZEDSZKOLU NR 234 W WARSZAWIE (01 – 416) Ożarowska 59

Zgodnie z art.  7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) w indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

1) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

2) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub

3) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

W związku z powyższym  z uwagi na występujące w budynku Przedszkola nr 234 w Warszawie ul. Ożarowska 59 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym Dyrektor Przedszkola nr 234 wyznaczył w drodze Zarządzenia nr  8/2021 przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności,  przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania.

Koordynatorem Zespołu Przewodników jest Kierownik gospodarczy, urzędujący w siedzibie przy ul. Ożarowskiej 59; tel. 22 8363512, e-mail:p234@eduwarszawa.pl

Żądania zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej można składać drogą elektroniczną na adres p234@eduwarszawa.pl

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie dostępności cyfrowej zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  o których mowa w art. 2 pkt 5 otwiera się w nowym oknie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1otwiera się w nowym oknie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

W zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej należy kontaktować się z administratorem strony BIP mantoniak@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności