Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

w związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Warszawie od dnia 18 maja 2020 r. Przedszkole nr 234 pozyskiwało od Państwa dane (w postaci ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej.

W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które będą stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć.

Otwierając przedszkole mamy zagwarantować w pierwszej kolejności miejsca dla dzieci, których rodzice spełniają wymienione w ankiecie kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  3. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się

dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 234 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 24 miejsa. Otwieramy zatem dwie grupy.

W związku z powyższym od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. kwalifikujemy zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe.

Jeśli do tego czasu GIS nie zmieni wytycznych, od 25 maja br. obowiązuje nas taki sam  limit miejsc w Naszym przedszkolu.

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu dziecka telefonicznie. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 234 będzie czynne w godz. 7.00-17.00.

Wkrótce na stronie internetowej przedszkola pojawi się Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 234 w Warszawie w okresie pandemii COVID-19.

 Z wyrazami szacunku

                                                                                                                   Maria Antoniak

Wyniki rekrutacji do przedszkoli.Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 234 w Warszawie w okresie pandemii COVID-19
Aktualności